Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Taşınır Satış İlanı

05 Şubat 2019

KIRKLARELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

SIRA

NO

 

 

CİNSİ

 

TAHMİNİ

MİKTARI

 

 

TAHMİNİ BEDEL

(TL/kg)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE

SAATİ

BULUNDUĞU YER

1

Muhtelif Hurda Metal Malzeme

(Masa, Koltuk, Dolap, Av Tüfeği ve Kuru Sıkı Tabanca Hurdası,  vb.)

1.036,00 Kg

1,00

250,00

08.02.2019

10:30

İlimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

(Şartnamesinde gösterilmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞINIR SATIŞ İLANI

 

  1. Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yeri belirtilen taşınır mallar, hizalarında yer alan tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında gösterilen tarih ve saatte, dosyalarında mevcut şartnamelerde yer alan hükümlere göre 2886 sayılı Kanunun 51/a  maddesine göre Pazarlık Usulü ile Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Odasında oluşturulan “İhale Komisyonu ” huzurunda satışı yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu,

b) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği  ( T.C. kimlik numarasını belirtir. ),

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletname,

f) Yukarıdaki ihaleye katılmak isteyen istekliler Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak alınmış Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi (metal) aslı veya noterce tasdik edilmiş veya idarece ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR ibaresini içerir bir örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde (08:30-17:30) Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
  2. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Hurda malzeme ihalesine girenler, satışa çıkarılan hurda malzemeleri ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. Hurda olarak satışı yapılacak av tüfeği, kuru sıkı tabanca, muşta, şarjör vb. malzemeler alıcı tarafından,  imha komisyonu huzurunda parçalanmak ve bir daha kullanılamayacak hale getirilmek suretiyle imha edilecek ve buna müteakip alıcıya teslim edilecektir. Hurda malzemeler tartılarak alıcısına mevcut durumu ile teslim edilecektir. Hurda malzeme satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç vb. ayrıca tahsil edilecektir.
  4. Hurda malzemelerin ihalesi TL/kg'dan yapılacaktır.
  5. Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kirklareli.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

            İlan Olunur.  

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır