KIRKLARELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Lüleburgaz Milli Emlak Şefliği)
10 Ekim 2018
 
LÜLEBURGAZ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İHALESİ
S.NO İLÇE MAH./KÖY PARSEL İRTİFAK HAKKI TESİS
EDİLECEK
YÜZÖLÇÜM (m2)
TAŞINMAZ TOPLAM
YÜZÖLÇÜM (m2)
VASFI /İMAR DURUMU VE AYRILDIĞI AMAÇ AMACI-SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI GÜNÜ SAATİ İHALE USULÜ
1. LÜLEBURGAZ Sakızköy 3467 109.315,27 m2 109.315,27 m2 Ham Toprak / İmarsız Taşınmaz üzerinde  imar planlarıyla getirilcek kullanım kararlarına uygun olarak Projeye Dayalı Organize Hayvancılık  yapılması amacıyla, 30 (Otuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi.            17.262,00 TL.

 

5.178,60 TL.

30.11.2018 11:00 2886/51-g madde Pazarlık Usulü
                           
1. Geçici Teminatın, Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27 nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 Sıra No'lu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
2. İsteklilerin ihale gün ve saatlerinden önce Lüleburgaz Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka temninat mektubu; taşınmaz irtifak hakkı ihalesinde belirtilen  taşınmazın tümü için yapılacak yatırımın Küçükbaş hayvancılıkta 1000 Adet, Büyükbaş hayvancılıkta 200 Adet, Kanatlı Hayvancılık Yumurta Tavukçuluğunda 80.000 Adet, Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde 25.000 hayvan sayısına ulaşılacağına dair noterden taahhütname, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği (Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2018 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi, imza sirküleri, noterden tasdikli yetki belgesi ) ile birlikte ihale saatine kadar Lüleburgaz Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
3. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir.
4. İsteklilerin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 Saayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli taahhütlü postayla gönderebilirler.Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6. İrtifak Hakkı Bedeli ise peşin ödenecektir.
7. İmar durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler ayrıca şartnamede belirtilmiştir.
8. Türkiye genelinde detaylı İhale bilgisi  (Uydu foto ve taşınmaz foto vb.) www.milliemlak.gov.tr  veya www.kirklareli.csb.gov.tr  web adresinden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR.