Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü faaliyetleri; 

- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatın uygulanması,

- Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi

- Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarının yürütülmesi  

- Yakıt çalışmaları

- Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili çalışmaların yürütülmesi  

- Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü çalışmalarının yapılması  

- Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne dair çalışmaların yapılması   

- Atık ve kimyasalların yönetimi çalışmaları

- Atık su arıtma tesislerinin proje onaylarının yapılması

- Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması kontrollerinin yapılması  

- Atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarının düzenlenmesi

- Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatı işlemleri

- Çevre stratejisi ve eylem planlarının hazırlanması

- Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili çalışmalar

- Mahalli çevre kurulu çalışmaları  

- Görüntü kirliliği uygulamaları

- Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisin izlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması, denetlenmesi , çevre izni ve lisansının verilmesi  

- Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf sistemlerini izlenmesi ve denetlenmesi

- Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili faaliyetlerin izlenmesi, yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetin belirlenmesi, denetlenmesi, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerinin durdurulması

- Temiz hava merkezinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

- Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi

- Alıcı ortamların izlenmesi, buna ilişkin altyapının oluşturulması, çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, “ve analiz ölçütlerinin belirlenmesi” uygulanması

- Her türlü atık bertaraf tesisine lisans verilmesi, bunları izlenmesi ve denetlenmsei”

- Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere uygunluğunun ve güvenirliğinin tespit edilmesi amacıyla denetim yapılması

- Çevre envanterini ve çevre durum raporlarının hazırlanması  

- Görev alanına giren faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesi,

Başvuru Formları

  
Çevre İzni Kapsam Dışı yazısı başvurularında istenen belgeler :
  • ÇED Yönetmeliği İle İlgili Güncel Yazı/Karar
  • Kapasite Raporu
  • Yapı Kullanım İzin Belgesi
  • İş Akım Şeması
  • Vaziyet Planı
  • Taahhütname
 
 
Atıklar ile ilgili başvurularda istenen belgeler:
 
 
Dilekçe Örnekleri:
 
 
-İthalat İşlemleri 
 
 
  • Kömür İthalatı
  • Atık İthalatı

-Neler Yaptık

Atık Yönetim Planları
Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Çalışmaları
Gürültü Kirliliği Kapsamında Yapılan Çalışmalar